Privacyverklaring

 

 

De Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis (Stichting Vrienden JBZ) verwerkt verschillende persoonsgegevens, bijvoorbeeld om donaties goed te kunnen verwerken. Wij vinden de privacy van donateurs en andere betrokkenen belangrijk. In deze privacyverklaring vertellen wij u dan ook meer over de persoonsgegevens die wij vastleggen en gebruiken.


Het bestuur van de Stichting Vrienden JBZ is ervoor verantwoordelijk dat gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Heeft u vragen hierover, stuur dan een email naar het secretariaat van de Stichting Vrienden: vrienden@jbz.nlVerzamelen van persoonsgegevens
De Stichting Vrienden JBZ verwerkt persoonsgegevens omdat u zich door middel van een machtiging als donateur aan ons verbonden hebt, u zich op onze nieuwsbrief heeft geabonneerd, onze website bezoekt en/of als vrijwilliger aan de stichting verbonden bent. Wij verzamelen uw gegevens alleen als  u hier toestemming voor heeft gegeven. U kunt deze toestemming ook altijd weer intrekken, waarna wij uw gegevens zullen verwijderen.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De Stichting Vrienden JBZ verzamelt gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar uitsluitend als er toestemming is van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden (bijvoorbeeld bij het doen van een donatie) zonder ouderlijke toestemming.Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Uw gegevens kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt. Soms is het nodig uw gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Dit gebeurt dan volgens de regels die de wet hieraan stelt. Met de betrokken organisaties hebben wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 


Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 

 1. Donateurs: De Stichting Vrienden JBZ is afhankelijk van haar donateurs en de donaties die zij doen. Na het geven van een machtiging door de donateur, kan de stichting het toegezegde bedrag incasseren. Hiervoor maken wij gebruik van een programma bij een externe organisatie, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
 2. Bestuursleden: De gegevens van bestuursleden worden gebruikt voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zoals in de statuten staat beschreven.
 3. Vrijwilligers: Als stichting krijgen wij steun van een groep vrijwilligers. Wij verwerken hun gegevens om hen te kunnen benaderen voor ondersteuning bij activiteiten van de stichting.
 4. Schakels: Zijn een groep medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die een interne-ambassadeursfunctie vervullen voor de Stichting Vrienden JBZ. Wij verwerken hun gegevens om hen te kunnen benaderen voor ondersteuning bij activiteiten van de stichting.
 5. Nieuwsbriefabonnees: De gegevens van abonnees worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, maximaal vier keer per jaar. Hiervoor maken wij gebruik van een programma bij een externe organisatie, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  
 6. Websitebezoekers: Via de website www.vriendenjbz.nl kunt u informatie vinden over de stichting en/of contact opnemen met de Stichting Vrienden JBZ. Deze gegevens worden eventueel gebruikt om terug met contact op te nemen, alleen wanneer u hierom heeft gevraagd.


In gevallen waarin wij verplicht zijn gegevens te delen, zullen wij uw toestemming vragen voor het gebruik van uw gegevens. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van anonieme gegevens. Dat wil zeggen dat de gegevens niet naar u herleidbaar zijn. Als dit niet mogelijk is, worden gepseudonomiseerde persoonsgegevens gebruikt. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens alleen met aanvullende gegevens naar u kunnen worden herleid (bijvoorbeeld versleutelde gegevens). 
 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting Vrienden JBZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, waar mogelijk gebaseerd waar dit wettelijk voorgeschreven is:
 1. Donateurs: Uiterlijk 14 maanden na opzegging van uw donateurschap.
 2. Bestuursleden: 1 jaar na uittreding uit het bestuur.
 3. Vrijwilligers: Een half jaar na te zijn gestopt met het vrijwilligerswerk.
 4. Schakels: Direct na te kennen hebben gegeven, de rol als ‘schakel’ niet meer te willen vervullen.
 5. Nieuwsbriefabonnees: Direct na uitschrijving van de nieuwsbrief, mits u dit doet in combinatie met het donateurschap. Dan wordt u alleen uitgeschreven voor de nieuwsbrief.
 6. Websitebezoekers: Direct na het verwerken van uw verzoek en/of vraag.

 


Uw rechten
U heeft een aantal rechten over uw persoonsgegevens. 


Inzage
U kunt de Stichting Vrienden JBZ vragen om uw gegevens in te zien en/of om een kopie van uw gegevens te krijgen.  


Correctie
Als persoonsgegevens die de Stichting Vrienden JBZ van u verwerkt niet correct zijn, kunt u de stichting vragen om deze te corrigeren. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Bijvoorbeeld als u vanwege verhuizing een nieuw adres moet doorgeven. 


Vernietigen
U mag vragen om het vernietigen van uw gegevens. De Stichting Vrienden JBZ zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen volgens de wettelijke eisen. 


Gegevensoverdracht
Als de persoonsgegevens die u op basis van uw toestemming of een overeenkomst aan de Stichting Vrienden JBZ heeft verstrekt, door de Stichting Vrienden JBZ digitaal worden verwerkt, kunt u de Stichting Vrienden JBZ verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.


Bezwaar
In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Als uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal de Stichting Vrienden JBZ aan uw verzoek voldoen.


Beperking
Als u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u de Stichting Vrienden JBZ verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan.

 


Cookies
De website van de Stichting Vrienden JBZ maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen. Meer informatie hierover kunt u lezen in de cookieverklaring.Beveiliging en vertrouwelijkheid 
Het Stichting Vrienden JBZ beschermt uw gegevens zo goed mogelijk. Hiervoor neemt de Stichting Vrienden JBZ maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking. Dit doen wij in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Wij zullen de toegang tot uw persoonsgegevens beperken tot degenen die namens de Stichting Vrienden JBZ en het JBZ betrokken zijn bij de Stichting Vrienden JBZ en om die redenen daartoe zijn gerechtigd. 


Alle bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Vrienden JBZ en medewerkers van het JBZ hebben een geheimhoudingsplicht. Andere personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens (bijvoorbeeld inhuurkrachten of externe ICT-ondersteuning) zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsverklaring verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden. 
 

Contact
De bestuursleden van de Stichting Vrienden JBZ en medewerkers van het JBZ zetten zich in om gegevens in vertrouwen te verwerken. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of de stichting niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. U kunt hierover een klacht indienen bij het secretariaat van de Stichting Vrienden JBZ. Hier vindt u informatie, over hoe u een klacht kunt indienen. 


Het is ook mogelijk om uw privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.